ภาคผนวก

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ชื่อหนังสือ

คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

ดร.สรวิศ วฑิรูทัศน์  Dr. Marqueza Cathalina Reyes และ Mr. Matthew Sarsycki

โครงการบรูณาการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย (Mainstreaming Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in Development Planning in Thailand: MADRiD) ในความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและศนูย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC)

ปีที่พิมพ์

2559

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและกระบวนการที่เกี่ยวข้องและวิธีมาตรฐานในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประสบการณ์ในการประเมินความเสี่ยงในจังหวัดนำร่อง (เชียงราย สงขลา)

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ประชาชนที่สนใจทั่วไป

รูปแบบและเนื้อหา

เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการประเมินความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินผลความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้นำคู่มือไปใช้ต้องทำความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆและไม่ควรนำไปใช้แบบแยกส่วน ในการดำเนินงานจริง อาจจะทำไม่ได้ครบตามกระบวนการได้ทุกกรณี สามารถประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชนให้มากที่สุด

ดูทั้งหมด

Back to top