ภาคผนวก

คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ชื่อหนังสือ

คู่มือการเลือกพื้นที่ปลอดภัยและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับเหตุอุทกภัยในประเทศไทย

ผู้แต่ง/หน่วยงาน

ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย

ปีที่พิมพ์

2560

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในระดับชุมชนโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราว

รูปแบบและเนื้อหา

เครื่องมือประเภท checklist ในการเลือกพื้นที่ การจัดเตรียมสถานที่ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน การคุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

ดูทั้งหมด

Back to top