บทที่ 1 ความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยธรรมขาติมีต่อชีวิตมนุษย์และภาคการศึกษา
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา
  • เพื่อให้รู้จักวิธีประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติ

หัวข้อการเรียนรู้

1.การสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.บทบาทหน้าที่ของภาคการศึกษาในการจัดการภัย
3.แนวคิดสำคัญ

  • 3.1 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (ภัย ภัยพิบัติ ความเสี่ยง ความเปราะบาง ความสามารถในการรับมือ)
  • 3.2 การจัดการภัยพิบัติ

4.กรอบการทำงานสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน
5.การประเมินความเสี่ยง (วิธีประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือต่างๆ และวิธีใช้เครื่องมือ)
6.การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

 
โรงเรียน


ยังไม่ผ่านการวัดค่าพื้นฐาน Baseline ด้าน Safe School

สถานศึกษาจำเป็นต้องผ่านการทำ

"แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน"

จึงจะสามารถเข้าระบบห้องเรียนออนไลน์ได้


คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสอบถาม


Pic

Back to top