บทที่ 3 การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา
  • เพื่อให้เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถทำแผนบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดซ้อมอพยพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
  • เพื่อให้เข้าใจทักษะในการตัดสินใจและสามารถเผชิญเหตุฉุกเฉินได้เบื้องต้น
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดที่พักพิงชั่วคราวในสถานศึกษา
  • เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นในการให้การคุ้มครองเด็กในสถาณการณ์ภัยพิบัติ
  • เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องในสถานการณ์ภัยพิบัติ

หัวข้อการเรียนรู้

1. กลไกในการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

1.1 แนวทางการประเมินความเปราะบางและศักยภาพ

1.2 แนวทางการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. การดำเนินการตามแผน

2.1 มาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา

2.2 แผนการแจ้งเตือนภัยและอพยพ

2.2.1 องค์ประกอบของแผน

2.2.2 ระบบเตือนภัยที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

2.2.3 วิธีการปฏิบัตินการอพยพ

2.2.4 การจัดกระเป๋าฉุกเฉินประจำห้องเรียน

2.3 การซ้อมแผนเตือนภัยและอพยพ (วิดีโอจาก save the children)

2.3.1 กระบวนการซ้อมแผนอพยพ

2.3.2 การประเมินผลการซ้อม

2.4 การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2.5 การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องในสถานการณ์ภัยพิบัติ

2.6 การคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติ

2.7 การปฐมพยาบาล

2.8 การประเมินผลตามแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ

2.9 มาตรฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย

 
โรงเรียน


ยังไม่ผ่านการวัดค่าพื้นฐาน Baseline ด้าน Safe School

สถานศึกษาจำเป็นต้องผ่านการทำ

"แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน"

จึงจะสามารถเข้าระบบห้องเรียนออนไลน์ได้


คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสอบถาม


Pic

Back to top