บทที่ 4 การจัดเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อให้ครูผู้สอนและครูผู้ช่วยสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนานักเรียน
  • เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อรณรงค์

หัวข้อการเรียนรู้

1. หลักการจัดการเรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

2. การจัดการเรียนการสอนเรื่องจัดการภัยพิบัติในหลักสูตรแกนกลางฯ

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2.5 แหล่งข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
2.6 การประเมินและวัดผลการจัดการเรียนการสอน

3. การจัดกิจกรรมเสริมสูตรและพัฒนาผู้เรียน  

3.1 ทักษะชีวิต life skill good practice 
3.2 แนวทางจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.3 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

4. บทบาทอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

5. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อรณรงค์

 

 

 
โรงเรียน


ยังไม่ผ่านการวัดค่าพื้นฐาน Baseline ด้าน Safe School

สถานศึกษาจำเป็นต้องผ่านการทำ

"แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน"

จึงจะสามารถเข้าระบบห้องเรียนออนไลน์ได้


คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบสอบถาม


Pic

Back to top