โครงการหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

www.ThaiSafeSchools.com

Thai Safe Schools

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

 

ระบบห้องเรียนออนไลน์ 

รวมสื่อออนไลน์ ให้ศึกษาสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะภัยในพื้นที่ สามารถวางมาตรการและวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลรักษาโครงสร้างและกลไกพื้นฐานให้ปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาตินั้นๆ และหากประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ ก็สามารถฟื้นตัวได้ด้วยแนวทางและทรัพยากรที่มีในระยะเวลาที่เหมาะสมได้

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Save the Children

Back to top