ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

เรื่องความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงในโรงเรียน

โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Save the Children เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้รู้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที่ และสามารถวางมาตรการ วิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ

  • กดยอมรับ เพื่อลงทะเบียน
Back to top