บทที่ 1 ความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบของภัยธรรมขาติมีต่อชีวิตมนุษย์และภาคการศึกษา
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา
  • เพื่อให้รู้จักวิธีประเมินความเสี่ยงภัยธรรมชาติ

หัวข้อการเรียนรู้

1.การสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2.บทบาทหน้าที่ของภาคการศึกษาในการจัดการภัย
3.แนวคิดสำคัญ

  • 3.1 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ (ภัย ภัยพิบัติ ความเสี่ยง ความเปราะบาง ความสามารถในการรับมือ)
  • 3.2 การจัดการภัยพิบัติ

4.กรอบการทำงานสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน
5.การประเมินความเสี่ยง (วิธีประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือต่างๆ และวิธีใช้เครื่องมือ)
6.การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

 

 

 

Pretest : ทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

  • ทดสอบแล้ว (คะแนนที่ได้ 5/10)

หัวข้อ 1 : ความตระหนักในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของสถานศึกษา

หัวข้อ 2 : บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการจัดการภัยพิบัติ

หัวข้อ 3 : แนวคิดสำคัญ

หัวข้อ 4 : กรอบการทำงานสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน

หัวข้อ 5 : การประเมินความเสี่ยง (วิธีประเมินความเสี่ยง และเครื่องมือต่างๆ และวิธีใช้เครื่องมือ)

5.1 ปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar)

  • บทความ
  • เข้าเรียนแล้ว

5.3 แผงผังวงกลม (Venn Diagram)

  • บทความ
  • เข้าเรียนแล้ว

Posttest : ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

เอกสารเรื่องความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน

หนังสือ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

หนังสือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เอกสารราชการ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558


Pic

Back to top