บทที่ 2 อาคารสถานที่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจการประเมินความเสี่ยงของอาคารสถานที่ ส่วนประกอบอาคาร 
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดพื้นที่ใช้สอยในอาคารและสภาพแวดล้อม
 • เพื่อให้สามารถจัดสภาพแวดล้อมการใช้พื้นที่ให้ปลอดภัย

หัวข้อการเรียนรู้

1.การประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่

 • การเลือกที่ตั้งสถานศึกษาให้ปลอดภัย
 • ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติของอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่อยู่ในอาคาร
 • ความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและระบบสาธารณูปโภค

2. การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

 • การจัดสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
 • การจัดเส้นทางปลอดภัยและจุดรวมพลเพื่อการหนีภัยภายในโรงเรียน
 • การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ
 • ตัวอย่างการปรับปรุงอาคารสถานที่

3. แบบประเมินเรื่องอาคารสถานที่ (ศึกษาแบบประเมิน)

 • สถานที่ตั้ง
 • สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ (structural and non-structural) วัสดุ ครุภัณฑ์ (ต้อง link กฎหมายควบคุมอาคาร)
 • สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร (environment)
 • ระบบสาธารณูปโภค infrastructure น้ำ ไฟ ระบบระบายน้ำ ถนน ระบบสื่อสาร เสาไฟฟ้า
 • การประเมินการเข้าถึงหรือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

 

 

 

Pretest : ทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 • ทดสอบแล้ว (คะแนนที่ได้ 5/9)

หัวข้อ : การประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่

หัวข้อ : การจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

2.4 ตัวอย่างการปรับปรุงอาคารเรียน

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

หัวข้อ : แบบประเมินเรื่องอาคารสถานที่ (ศึกษาแบบประเมิน)

Posttest : ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในสถานศึกษา หน้า 24-73 แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

การ์ตูนชุดเรียนรู้สาธารณภัย ชุด 1 ความปลอดภัยในโรงเรียน


Pic

Back to top