บทที่ 3 การจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา
 • เพื่อให้เพื่อให้เข้าใจหลักการและสามารถทำแผนบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดซ้อมอพยพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
 • เพื่อให้เข้าใจทักษะในการตัดสินใจและสามารถเผชิญเหตุฉุกเฉินได้เบื้องต้น
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการจัดที่พักพิงชั่วคราวในสถานศึกษา
 • เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นในการให้การคุ้มครองเด็กในสถาณการณ์ภัยพิบัติ
 • เพื่อให้เข้าใจความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องในสถานการณ์ภัยพิบัติ

หัวข้อการเรียนรู้

1. กลไกในการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

1.1 แนวทางการประเมินความเปราะบางและศักยภาพ

1.2 แนวทางการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

1.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. การดำเนินการตามแผน

2.1 มาตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษา

2.2 แผนการแจ้งเตือนภัยและอพยพ

2.2.1 องค์ประกอบของแผน

2.2.2 ระบบเตือนภัยที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

2.2.3 วิธีการปฏิบัตินการอพยพ

2.2.4 การจัดกระเป๋าฉุกเฉินประจำห้องเรียน

2.3 การซ้อมแผนเตือนภัยและอพยพ (วิดีโอจาก save the children)

2.3.1 กระบวนการซ้อมแผนอพยพ

2.3.2 การประเมินผลการซ้อม

2.4 การใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย

2.5 การจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่องในสถานการณ์ภัยพิบัติ

2.6 การคุ้มครองเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติ

2.7 การปฐมพยาบาล

2.8 การประเมินผลตามแผนบริหารจัดการภัยพิบัติ

2.9 มาตรฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดภัย

 

 

 

Pretest : ทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 • ทดสอบแล้ว (คะแนนที่ได้ 11/15)

หัวข้อ : กลไกในการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา

2.3 การจัดซ้อมแผนเตือนภัยและอพยพ

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.3.2 การประเมินผลการซ้อม

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.7. การปฐมพยาบาล

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

หัวข้อ : การดำเนินการตามแผน

2. การดำเนินการตามแผนงาน

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.2.1 องค์ประกอบของแผน

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.2.3 วิธีปฏิบัติในการอพยพ

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

หัวข้อ : มาตรฐานการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยต่างๆ

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติกรณีวาตภัย

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

3.4 มาตรฐานการปฏิบัติกรณีสึนามิ

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

3.5 มาตรฐานการปฏิบัติกรณีดินถล่ม

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

Posttest : ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

1. คู่มือการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Assessment Guideline) 

2. คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนพิการ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

3. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556

4. โรงเรียนปลอดอัคคีภัย (คู่มือครู) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร 

5. คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในโรงเรียน ( School Disaster Risk Management Guideline) ของ VW และ ADPC


Pic

Back to top