บทที่ 4 การจัดเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้ครูผู้สอนและครูผู้ช่วยสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนานักเรียน
 • เพื่อให้เข้าใจกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อรณรงค์

หัวข้อการเรียนรู้

1. หลักการจัดการเรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

2. การจัดการเรียนการสอนเรื่องจัดการภัยพิบัติในหลักสูตรแกนกลางฯ

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2.5 แหล่งข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
2.6 การประเมินและวัดผลการจัดการเรียนการสอน

3. การจัดกิจกรรมเสริมสูตรและพัฒนาผู้เรียน  

3.1 ทักษะชีวิต life skill good practice 
3.2 แนวทางจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.3 ตัวอย่างกิจกรรมเสริมหลักสูตร

4. บทบาทอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

5. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อรณรงค์

 

 

 

 

 

Pretest : ทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 • ทดสอบแล้ว (คะแนนที่ได้ 4/10)

หัวข้อ : หลักการจัดการเรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

หัวข้อ : การจัดการเรียนการสอนเรื่องจัดการภัยพิบัติในหลักสูตรแกนกลางฯ

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

2.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

หัวข้อ : การจัดกิจกรรมเสริมสูตรและพัฒนาผู้เรียน

3.1 การสอนทักษะชีวิต (life skill)

 • บทความ
 • เข้าเรียนแล้ว

หัวข้อ : บทบาทอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ

หัวข้อ : แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสื่อรณรงค์

Posttest : ทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

1. แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Lifeskills.go.th)

2. วิดีโอคลิปเรื่องตุ่นน้อยตื่นตัว

3. เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา จาก Resilience Library IFRC (ภาษาไทย)  (อ่านเพิ่มเติม)

4. ความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ: การทบทวนวรรณกรรม (อ่านเพิ่มเติม)

5. ภัยพิบัติศึกษา: แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จักรกฤษณ์ จันทะคุณ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559 (อ่านเพิ่มเติม)

6. การใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อม รับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Panyapiwat Journal Vol.8 No.3 September - December 2016  (อ่านเพิ่มเติม)

7. ภัยธรรมชาติในประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา   (อ่านเพิ่มเติม)


Pic

Back to top