แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงจากแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และกรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน(Comprehensive School Safety) ซึ่งแบบสอบถามฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาการลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและตอบสนองต่อพันธกิจของประเทศไทยภายใต้กรอบการทำงานเซนได และนโยบายความปลอดภัยของโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ


วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาความพร้อมของโรงเรียนในมิติของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • เพื่อระบุศักยภาพและช่องว่างในเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ
  • เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนเรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ


ผู้ตอบแบบสอบถาม